รายละเอียด

โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 / Electrical Engineering Project 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE152
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Engineering Project 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการทบทวนชื่อโครงงาน ความเป็นมาของปัญหา  วัตถุประสงค์  ขอบเขต  ตามหัวข้อโครงงานในรายวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1  ศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติการตามขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผลจัดทำรายงาน และนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน

รายวิชา - โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2

อาจารย์ผู้สอน