รายละเอียด

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 / Electrical Machines 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 3208203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Machines 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ  วงจรสมมูลและคุณลักษณะรวมทั้งสมรรถภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบเหนี่ยวนำทั้งเฟสเดียวและสามเฟส  การวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้าทั้งแบบอะซิงโครนัสและแบบซิงโครนัส    หลักการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับและการป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า

รายวิชา - เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2

อาจารย์ผู้สอน