รายละเอียด

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน / Learning Management and Classroom Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC807
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Learning Management and Classroom Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา และการบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียนทั้งในรายวิชาบรรยายและรายวิชาปฏิบัติ การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา สําหรับครู  ทักษะการสอนและวิธีการสอนแบบตาง ๆ การจัดทําแผนการสอน  การฝกทักษะการสอนรวมทั้งการฝกสอนหนาชั้นในสาขาวิชาเอกของนักศึกษา

รายวิชา - การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

อาจารย์ผู้สอน