รายละเอียด

การพัฒนาหลักสูตร / Curriculum Development

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC806
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การพัฒนาหลักสูตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Curriculum Development
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดทฤษฎีหลักสูตร บริบทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  การออกแบบและจัดทำหลักสูตรรายวิชาชีพในสาขาวิชาเอกตามกลุ่มหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด การนำหลักสูตรไปใช้  การประเมินหลักสูตร  การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  สภาพและปัญหาของหลักสูตรด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา  แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 

รายวิชา - การพัฒนาหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอน