รายละเอียด

โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า / Electrical Technical Education Project

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDEE114
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Technical Education Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการทบทวนชื่อโครงงาน ความเป็นมาของปัญหา  วัตถุประสงค์  ขอบเขต  ตามหัวข้อโครงงานในรายวิชา การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า  ศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติการตามขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผลจัดทำรายงาน และนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน

รายวิชา - โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ผู้สอน