รายละเอียด

อาหารภัตตาคาร / Restaurant Cuisine

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFN139
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อาหารภัตตาคาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Restaurant Cuisine
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

การจัดการภัตตาคาร  ปฏิบัติการอาหารยอดนิยมในภัตตาคาร

รายวิชา - อาหารภัตตาคาร

อาจารย์ผู้สอน