รายละเอียด

การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Electrical Technical Education Pre-Project

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDEE113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Technical Education Pre-Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รายวิชา - การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม

อาจารย์ผู้สอน