รายละเอียด

เครื่องจักรกลชั้นสูง 1 / Advanced Machine 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04402101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องจักรกลชั้นสูง 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Advanced Machine 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - เครื่องจักรกลชั้นสูง 1

อาจารย์ผู้สอน