รายละเอียด

อาหารเพื่อสุขภาพ / Food for Health

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFN134
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อาหารเพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Food for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

ศึกษาและฝึกปฏิบัติความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารสุขภาพ อาหารจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพ หลักการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ แนวทางการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาล้านนาเพื่อผลิตอาหารสุขภาพ ศึกษาและฝึกปฏิบัติความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารสุขภาพ อาหารจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพ หลักการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ แนวทางการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาล้านนาเพื่อผลิตอาหารสุขภาพ

รายวิชา - อาหารเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ผู้สอน