รายละเอียด

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ / Web Programming

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCS303
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Web Programming
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

บทที่ 1 วิวัฒนาการของโปรแกรมบนเว็บ
กิจกรรม : - บรรยายด้วยโปรแกรม PPT
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ โจทย์ ประมวลผล

บทที่ 2 ภาษาพื้นฐานสำหรับพัฒนาเว็บไซต์ HTML
กิจกรรม : - บรรยาย สาธิต
- ซักถาม และสังเกต
- ฝึกปฏิบัติการแท๊กขั้นพื้นฐาน

บทที่ 3 การกำหนดรูปแบบต่างๆ HTML
กิจกรรม : - บรรยาย สาธิต
- ซักถาม และสังเกต
- ฝึกปฏิบัติการแท๊กขั้นพื้นฐาน

บทที่ 4 ใช้งานแท๊กเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
กิจกรรม : - บรรยาย สาธิต
- ซักถาม และสังเกต
- ฝึกปฏิบัติการแท๊กเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลไปหน้าต่าง ๆ ของเพจ

บทที่ 5 คำสั่งสำหรับการสร้างฟอร์ม
กิจกรรม : - บรรยาย และสาธิต
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติการแก้ไข
การเขียนโปรแกรม
ภาษา HTML สำหรับสร้างฟอร์มเว็บเพจ

บทที่ 5 คำสั่งสำหรับการสร้างฟอร์ม
กิจกรรม : - บรรยาย และสาธิต
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติการแก้ไข
การเขียนโปรแกรม
ภาษา HTML สำหรับสร้างฟอร์มเว็บเพจ

บทที่ 6 การประยุกต์ใช้ CSS สำหรับพัฒนาเว็บไซต์
กิจกรรม : - บรรยาย และสาธิต
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติการแก้ไข
การเขียนโปรแกรม
ภาษา HTML สำหรับสร้างฟอร์มเว็บเพจ

บทที่ 6 การประยุกต์ใช้ CSS สำหรับพัฒนาเว็บไซต์
กิจกรรม : - บรรยาย และสาธิต
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติการแก้ไข
การเขียนโปรแกรม
ภาษา HTML สำหรับสร้างฟอร์มเว็บเพจ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : - สอบตามเนื้อหา


กิจกรรม :

บทที่ 7 ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาสคริปต์ PHP
กิจกรรม : - บรรยาย และสาธิต
- ฝึกปฏิบัติการแก้ไข
การเขียนโปรแกรม
ภาษา PHP
- ติดตั้งโปรแกรมจำลอง SW

บทที่ 8 ฟังก์ชั่นและการใช้งาน
กิจกรรม : - บรรยาย และสาธิต
- ฝึกปฏิบัติการแก้ไข
การเขียนโปรแกรม
ภาษา PHP
- เรียนรู้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ

บทที่ 9 การส่งข้อมูลด้วย Html Form
กิจกรรม : - ฝึกปฏิบัติการแก้ไข
การเขียนโปรแกรม
ภาษา PHP
- เรียนรู้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ

บทที่ 10 การส่งข้อมูลไปเว็บเซิร์ฟเวอร์
กิจกรรม : - ฝึกปฏิบัติการแก้ไข
การเขียนโปรแกรม
ภาษา PHP
- ตั้งค่าการเชื่อมต่อ SW
- ระบบจัดการฐานข้อมูล PHP + MySQL

นักศึกษานำเสนอเว็บไซต์
กิจกรรม : - นักศึกษานำเสนอเว็บไซต์ที่พัฒนา
- รับคำแนะนำจากอาจารย์และเพื่อนในชั้นเรียน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบตามเนื้อหา


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน