รายละเอียด

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ / Web Programming

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 7 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 12031204
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Web Programming
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

แนะนำการโปรแกรมบนเว็บ
1.1 เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
1.2 World Wide Web
1.3 เว็บเซิร์ฟเวอร์ และ เว็บบราวเซอร์
1.4 Static Web Page และ Dynamic Web Page
1.5 ให้บริการอินเตอร์เน็ต
1.6 การอัพโหลดเว็บเพจขึ้นเซิร์ฟเวอร์

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- แบบฝึกหัดที่ 1

HTML5 เบื้องต้น
2.1 ทำความรู้จักกับ HTML5
2.2 โครงสร้างของ HTML5
2.3 การจัดรูปแบบเอกสารและข้อความ
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอ
- แบบฝึกหัดที่ 2
- ใบงานที่ 1 ฝึกปฏิบัติการสร้างเว็บเพจเบื้องต้น

HTML5 เบื้องต้น
2.5 การใช้รูปภาพ
2.6 การสร้างรายการ
2.7 การสร้างลิงค์
2.8 การสร้างตาราง
2.9 การสร้างฟอร์ม
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอ
- แบบฝึกหัดที่ 2
- ใบงานที่ 1 ฝึกปฏิบัติการสร้างเว็บเพจเบื้องต้น

บทที่ 3 CSS3 เบื้องต้น
3.1 ทำความรู้จักกับ CSS3
3.2 การประกาศใช้ CSS3
3.3 การอ้างอิง CSS3

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- แบบฝึกหัดที่ 3
- ใบงานที่2 ฝึกปฏิบัติการปรับแต่งเว็บเพจด้วย CSS3

3.4 Properties และ Values ที่สำคัญของสไตล์ชีท


กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ใบงานที่3 ฝึกปฏิบัติการปรับแต่งเว็บเพจด้วย CSS3

การออกแบบ Layout หน้าเว็บเพจด้วย CSS3
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ใบงานที่4 ฝึกปฏิบัติการปรับแต่งเว็บเพจด้วย CSS3

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างเว็บเพจ Dreamweaver
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ใบงานที่5 ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างเว็บ

บทที่ 5 PHP
5.1 รู้จักกับ PHP
5.2 การใช้งาน PHP เบื้องต้น
5.3 การเตรียม Software สำหรับใช้งานร่วมกับ PHP

กิจกรรม : นำเสนอ
- ใบงานที่6 ฝึกปฏิบัติการติดตั้งและใช้งาน PHP

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

5.4 ตัวแปรในภาษา PHP
5.5 คำสั่ง PHP ในการตรวจสอบเงื่อนไข

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ใบงานที่ 7ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษา PHP

5.6 คำสั่ง PHP ในการวนรอบ
5.7 ตัวแปร Array

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

- ใบงานที่ 8 ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษา PHP

5.8 คำสั่ง PHP ในการวนรอบ
5.9 ตัวแปร Array

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ใบงานที่9 ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษา PHP

5.10 ฟังก์ชั่นใน PHP
- ฟังก์ชั่นในการจัดการข้อความและตัวอักษร

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ใบงานที่10 ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษา PHP

- ฟังก์ชั่นในการจัดการวันและเวลา
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ใบงานที่ 11 ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษา PHP

- ฟังก์ชั่นในการจัดการไฟล์และไดเรคเทอรี่
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ใบงานที่ 12 ฝึกปฏิบัติการ

กรณีศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ให้นักศึกษานำเสนอเว็บไซต์ที่แต่ละกลุ่มพัฒนามา

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน