รายละเอียด

การอ่านเพื่อความเข้าใจ / Reading for Comprehension

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC109
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การอ่านเพื่อความเข้าใจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Reading for Comprehension
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การอ่านเพื่อความเข้าใจ

อาจารย์ผู้สอน