รายละเอียด

การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ / Software Design and Development

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Software Design and Development
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับ แบบจำลองข้อมูลและระบบฐานข้อมูล การเลือกใช้ เครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์ มาตรฐานของซอฟต์แวร์และการจัดการข้อจำกัดเชิงวิศวกรรม กระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรมและเทคนิคการเลือกคำสั่งในการแก้ไขปัญหาในเชิงโปรแกรมรูปแบบการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง แบบจำลองการไม่ประสานกันสำหรับการเขียนโปรแกรมที่มีการประมวลผลร่วมกัน การออกแบบ และ เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ กระบวนการทดสอบและคุณภาพของซอฟต์แวร์ การสร้างหน่วยทดสอบ รวมถึงการประยุกต์ใช้งานสำหรับอินเทอร์เน็ต ในทุกสรรพสิ่ง

รายวิชา - การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์

อาจารย์ผู้สอน