รายละเอียด

การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ / Computer Network Administration

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT604
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Network Administration
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

-

รายวิชา - การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการเรียนการสอน
- แนวการสอน/เนื้อหาสาระ
- กิจกรรมการเรียนการสอน
- การวัดการประเมินผล

กิจกรรม : - ชี้แจงลักษณะรายวิชา แผนการสอน วิธีวัดผลและประเมินผล รวมทั้งแนะนำเอกสารประกอบการสอน
- สร้างข้อตกลงร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน
- การสอนแบบบรรยายโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่าง
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาสืบค้นหาข้อมูลในชั่วโมงเรียนและแบบฝึกหัดฝึกปฏิบัติ

ภาพรวมของการบริหาร
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถาม

การจัดสรรหมายเลขไอพีแบบคงที่และแบบพลวัต
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถาม

ฝึกปฏิบัติการติดตั้ง ระบบ Wireless
และการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายองค์กร

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถาม

ระบบความปลอดภัยในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถาม

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การออกแบบช่องทางการสื่อสารชนิดส่วนบุคคล
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถาม คำถาม ใบงานการออกแบบช่องทางการสื่อสารชนิดส่วนบุคคล

การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับองค์กรแบบต่างๆ
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถาม

ระบบการจัดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ บนเว็บ (e-Learning Management Systems on Web)
- ความหมายของการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
- ลักษณะสำคัญของการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) CAI และ Web-Based Instruction
- ข้อดีและข้อจำกัดของระบบการบริหารจัดการ LMS

กิจกรรม : บรรยาย อภิปรายตอบคำถาม ใบงาน
ฝึกการติดตั้งระบบ OS เครือข่าย และติดตั้งระบบ LMS

ฝึกการออกแบบระบบเครือข่าย
- ระบบเครือข่ายขนาดเล็ก
- ระบบเครือข่ายขนาดกลาง
- ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่

กิจกรรม : บรรยาย อภิปรายตอบคำถาม ใบงาน
ฝึกการติดตั้งระบบเครือข่ายโดยใช้ Software

ฝึกติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย NOS
- การติดตั้ง windows Server

กิจกรรม : บรรยาย อภิปรายตอบคำถาม ใบงาน
ฝึกการติดตั้งระบบเครือข่าย windows Server

ฝึกติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย NOS
- การติดตั้ง Linux Server


กิจกรรม : บรรยาย อภิปรายตอบคำถาม ใบงาน
ฝึกการติดตั้งระบบ Linux

ฝึกการติดตั้ง ระบบ Internet ใช้ในองค์กรทางการศึกษา
- Web Server
- My SQL Server
- ติดตั้งระบบ Proxy

กิจกรรม : บรรยาย อภิปรายตอบคำถาม ใบงาน
ฝึกการติดตั้งระบบ Linux การทำ Proxy

ฝึกการติดตั้ง ระบบ Internet ใช้ในองค์กรทางการศึกษา
- Web Server
- My SQL Server
- ติดตั้งระบบ Proxy
กิจกรรม : บรรยาย อภิปรายตอบคำถาม ใบงาน
ฝึกการติดตั้งระบบ Linux การทำ Proxy

นำเสนอผลงานกลุ่ม
กิจกรรม : นำเสนอผลงานกลุ่ม

นำเสนอผลงานกลุ่ม
กิจกรรม : นำเสนอผลงานกลุ่ม

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน