รายละเอียด

การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคำนวณขั้นสูง / Implementation of Advanced Spreadsheet

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS807
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคำนวณขั้นสูง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Implementation of Advanced Spreadsheet
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคำนวณขั้นสูง

ทบทวนการใช้โปรแกรมตารางคานวณ
- ส่วนประกอบของโปรแกรมตารางคานวณ
- การจัดการแผ่นงาน
-การป้อน/แก้ไข/ย้าย/ลบข้อมูล/ข้อความ
- การจัดรูปแบบข้อมูล/ข้อความ
กิจกรรม : - เอกสารประกอบการบรรยาย
- แบบฝึกหัด

การสร้างและการใช้งานสูตรเพื่อการคานวณ
- รูปแบบการคานวณในโปรแกรมตารางคานวณ
- ตัวดาเนินการที่ใช้ในการคานวณ
การเชื่อมโยงสูตร
การดูข้อผิดพลาดของสูตรคานวณ
การแก้ไขข้อผิดพลาดของสูตร
ฟังก์ชันการทางานกับตัวเลข
- การใช้ฟังก์ชันด้านคณิตศาสตร์
กิจกรรม : - เอกสารประกอบการบรรยาย
- แบบฝึกหัด

ฟังก์ชันการทางานกับตัวเลข
- การใช้ฟังก์ชันด้านการเงิน
ฟังก์ชันการทางานกับวันที่
- การใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่
กิจกรรม : - เอกสารประกอบการบรรยาย
- แบบฝึกหัด

ทดสอบย่อย
กิจกรรม :

การทำงานกับข้อความ
- การใช้ฟังก์ชันจัดการกับข้อความ
- การเรียงลาดับข้อมูล
- การกรองข้อมูล
กิจกรรม : - เอกสารประกอบการบรรยาย
- แบบฝึกหัด

การดำเนินงานกับข้อมูลทางสถิติ
- การสร้างข้อมูลทางสถิติ
- การใช้ฟังก์ชันทางสถิติ
กิจกรรม : - เอกสารประกอบการบรรยาย
- แบบฝึกหัด

การตรวจสอบข้อมูลตามเงื่อนไข
- การใช้ฟังก์ชัน if
- การใช้ฟังก์ชันการค้นหาและอ้างอิง
กิจกรรม : - เอกสารประกอบการบรรยาย
- แบบฝึกหัด

ทบทวนบทเรียน
กิจกรรม :

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การสร้างตาราง pivot
- การสร้าง pivot table
- การสร้าง pivot chart
- การพยากรณ์แนวโน้มด้วยการใช้ pivot
กิจกรรม : - เอกสารประกอบการบรรยาย
- แบบฝึกหัด

การสร้างกราฟ
- การสร้างกราฟรูปแบบต่าง ๆ จากข้อมูล
- การเปลี่ยนขนาด การแก้ไข และการปรับรายละเอียดของกราฟ
กิจกรรม : - เอกสารประกอบการบรรยาย
- แบบฝึกหัด

ทดสอบย่อย
กิจกรรม :

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ what-if
กิจกรรม : - เอกสารประกอบการบรรยาย
- แบบฝึกหัด

การกาหนดค่าการรักษาความปลอดภัยของเซลล์ ชีท และไฟล์
กิจกรรม : - เอกสารประกอบการบรรยาย
- แบบฝึกหัด

การสร้างและการรันมาโคร
กิจกรรม : - เอกสารประกอบการบรรยาย
- แบบฝึกหัด

ทบทวน
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน