รายละเอียด

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ / Software Engineering

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS210
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Software Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - วิศวกรรมซอฟต์แวร์

แนะนำรายวิชา ความหมาย หลักการและความสำคัญของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
กิจกรรม : บรรยาย นำเสนองาน
อภิปราย ใช้กรณีศึกษา

กระบวนการทางซอฟต์แวร์
กิจกรรม : บรรยาย นำเสนองาน
อภิปราย ใช้กรณีศึกษา

ความต้องการของซอฟต์แวร์
กิจกรรม : บรรยาย นำเสนองาน
อภิปราย ใช้กรณีศึกษา

การสร้างแบบจำลองการวิเคราะห์
กิจกรรม : บรรยาย นำเสนองาน
อภิปราย ใช้กรณีศึกษา

การสร้างแบบจำลองการวิเคราะห์ (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย นำเสนองาน
อภิปราย ใช้กรณีศึกษา

สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
กิจกรรม : บรรยาย นำเสนองาน
อภิปราย ใช้กรณีศึกษา

การออกแบบซอฟต์แวร์
กิจกรรม : บรรยาย นำเสนองาน
อภิปราย ใช้กรณีศึกษา

สอบเก็บคะแนนกลางภาค
กิจกรรม : บรรยาย นำเสนองาน
อภิปราย ใช้กรณีศึกษา

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การสร้างซอฟต์แวร์
กิจกรรม : บรรยาย นำเสนองาน
อภิปราย ใช้กรณีศึกษา

การสร้างซอฟต์แวร์
กิจกรรม : บรรยาย นำเสนองาน
อภิปราย ใช้กรณีศึกษา

การทดสอบซอฟต์แวร์
กิจกรรม : บรรยาย นำเสนองาน
อภิปราย ใช้กรณีศึกษา

การทดสอบซอฟต์แวร์
กิจกรรม : บรรยาย นำเสนองาน
อภิปราย ใช้กรณีศึกษา

การทดสอบซอฟต์แวร์
กิจกรรม : บรรยาย นำเสนองาน
อภิปราย ใช้กรณีศึกษา

การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
กิจกรรม : บรรยาย นำเสนองาน
อภิปราย ใช้กรณีศึกษา

การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์
กิจกรรม : บรรยาย นำเสนองาน
อภิปราย ใช้กรณีศึกษา

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน