รายละเอียด

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ / Industrial Engineering Project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE119
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Engineering Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ

1.ค้นคว้าเขียนรายงานโครงงาน
1.1 เลือกหัวข้อเรื่องที่จะเขียน
- การเลือกหัวข้อที่จะเขียน
- การกำหนดขอบเขตของเรื่องที่จะเขียน
- ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่อพาวเวอร์พอยต์

1.2 การสำรวจและการรวบรวมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- การค้นหาหนังสือโดยบัตรรายการ
- ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่อพาวเวอร์พอยต์

-การวางโครงเรื่องเบื้องต้น
-ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่อพาวเวอร์พอยต์

-การอ่านจับใจความและการจดบันทึก
-การเรียบเรียงเนื้อ
-ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่อพาวเวอร์พอยต์

2. การเขียนโครงงานบทที่ 2 (ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง)
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- จุดประสงค์ของการเขียนทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- ประโยชน์ของการเขียนทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
-ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่อพาวเวอร์พอยต์

2.2 ส่วนประกอบของเนื้อหา
- ทฤษฏีหลัก
- ทฤษฎีรอง
- ข้อสรุป
- ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่อพาวเวอร์พอยต์

3. การเขียนโครงงานบทที่ 3 (วิธีการดำเนินโครงงาน)
3.1 วิธีการดำเนินโครงงาน
-จุดประสงค์ของการเขียนวิธีการดำเนินโครงงาน
-แนวทางการเขียนวิธีการดำเนินโครงงาน
-ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่อพาวเวอร์พอยต์

3.2 การเขียนเนื้อหาจริงของการดำเนินโครงงาน
-การรวบรวมเนื้อหา
-การเขียนวิธีการดำเนินโครงงาน
-ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่อพาวเวอร์พอยต์

รายงานผล
กิจกรรม : ส่งความคืบหน้า

4. การเขียนโครงงานบทที่ 4 (การหาประสิทธิภาพของโครงงาน)
4.1การหาประสิทธิภาพของโครงงาน
-จุดประสงค์ของการหาประสิทธิภาพของโครงงาน
-ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่อพาวเวอร์พอยต์

4.2 ผลที่ได้จากการหาประสิทธิภาพของโครงงาน
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
-การวิเคราะห์ข้อมูล
-ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่อพาวเวอร์พอยต์

5. การเขียนโครงงานบทที่ 5 (สรุปผลการจัดทำโครงงาน)
5.1 สรุปผลการจัดทำโครงงาน
-วัตถุประสงค์ของการเขียนสรุปผลการจัดทำโครงงาน
-สรุปผลที่ได้จากการจัดทำโครงงาน
-ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่อพาวเวอร์พอยต์

5.2 ปัญหาและอุปสรรค
-ปัญหาที่พบในการดำเนินโครงงาน
-ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงาน
-ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่อพาวเวอร์พอยต์

6. การพิมพ์โครงงาน
6.1 ส่วนประกอบของโครงงานฉบับสมบูรณ์
-ส่วนนา
-ส่วนเนื้อความ
-ส่วนอ้างอิง
6.2 การอ้างอิง
-การเขียนเอกสารอ้างอิง
-การเขียนเชิงอรรถ
-ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่อพาวเวอร์พอยต์

6.3 การจัดพิมพ์โครงงานฉบับสมบูรณ์
-การพิมพ์รายงานโครงงาน
-การเรียงลำดับหน้า
-การแบ่งบทและหัวข้อในบท
-ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่อพาวเวอร์พอยต์

-ตัวอย่างการพิมพ์โครงงาน
-แบบฟอร์มต่างๆ ของโครงงาน
-ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่อพาวเวอร์พอยต์

รายงานผล
กิจกรรม : ส่งความคืบหน้า

อาจารย์ผู้สอน