รายละเอียด

วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ / Sports Science for Health

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 15 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13021035_Sec.1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sports Science for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา

กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยใช้สื่อ ประสมในห้องเรียน เกี่ยวกับประวัติ ความหมาย ความมุ่งหมาย และวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์การกีฬา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาการออกกำลังกาย

กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยใช้สื่อประสมในห้องเรียน เกี่ยวกับระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบประสาท และระบบขับถ่าย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาการออกกำลังกาย (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยใช้สื่อประสมในห้องเรียน เกี่ยวกับระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบประสาท และระบบขับถ่าย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาการออกกำลังกาย (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยใช้สื่อประสมในห้องเรียน เกี่ยวกับระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบประสาท และระบบขับถ่าย

จิตวิทยาการกีฬา

กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยใช้สื่อประสมในห้องเรียน เกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญ ความหมายและประโยชน์ของจิตวิทยาการกีฬา องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้นักกีฬามีความสามารถสูงสุด

โภชนาการสำหรับนักกีฬา
กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยใช้สื่อประสมในห้องเรียน เกี่ยวกับสารอาหารที่นักกีฬาต้องการ หลักการเลือกอาหาร

โภชนาการสำหรับนักกีฬา (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยใช้สื่อประสมในห้องเรียน เกี่ยวกับสารอาหารที่นักกีฬาต้องการ หลักการเลือกอาหาร

เวชศาสตร์การกีฬา

กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยใช้สื่อประสมในห้องเรียน เกี่ยวกับเวชศาสตร์การกีฬา

สอบกลางภาคเรียน

กิจกรรม :

การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา

กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยใช้สื่อประสมในห้องเรียน เกี่ยวกับสาเหตุและการป้องกันการบาดเจ็บ

การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยใช้สื่อประสมในห้องเรียน เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บ

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยใช้สื่อประสมในห้องเรียน เกี่ยวกับหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยายและ ปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยแบบทดสอบมาตรฐาน ตามความเหมาะสม

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติ หลักและวิธีการการออกกำลังกาย ขั้นตอนการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติ การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย

ทดสอบการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรม : บรรยายและปฏิบัติทดสอบ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน