รายละเอียด

กีฬาเพื่อสุขภาพ / Sports for Health

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 42 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT103_Sec.3
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กีฬาเพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sports for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - กีฬาเพื่อสุขภาพ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬา
กิจกรรม : Lecture Method

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพ
กิจกรรม : Lecture Method

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา

กิจกรรม : Lecture Method

สมรรถภาพทางกาย
กิจกรรม : Demonstration Method

การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
กิจกรรม : Demonstration Method

พื้นฐานการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ
กิจกรรม : Demonstration Method

หลักการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรม : Lecture Method

การออกแบบโปรแกรมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรม : Process

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

รูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ

กิจกรรม : Lecture Method

กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรม : Group Process

กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ (ต่อ)

กิจกรรม : Group Process

กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ (ต่อ)

กิจกรรม : Group Process

กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ (ต่อ)

กิจกรรม : Group Process

กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ (ต่อ)

กิจกรรม : Group Process

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

กิจกรรม : Practice

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน