รายละเอียด

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ / Activities for Health

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 35 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT101_Sec.19
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Activities for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - กิจกรรมเพื่อสุขภาพ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลศึกษาและสุขภาพ
กิจกรรม : 1. Lecture
2. Brainstorming
3. Team Teaching

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาาศาสตร์การกีฬา
กิจกรรม : 1. Lecture
2. Brainstorming
3. Team Teaching

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
กิจกรรม : 1. Lecture
2. Brainstorming
3. Team Teaching

โภชนาการ
กิจกรรม : 1. Lecture
2. Brainstorming
3. Team Teaching

โภชนาการกับการกีฬา สัดส่วนของร่างกายและการควบคุมน้ำหนัก
กิจกรรม : 1. Lecture
2. Brainstorming
3. Team Teaching

สมรรถภาพทางกาย
กิจกรรม : 1. Lecture
2. Brainstorming
3. Team Teaching

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
กิจกรรม : 1. Team based Lecture
2. Team Teaching

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
กิจกรรม : 1. Team based Lecture
2. Team Teaching

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรม : 1. Team based Lecture
2. Team Teaching

การวอบอุ่นร่างกาย และ การคลายอุ่น
กิจกรรม : 1. Team based Lecture
2. Team Teaching

การออกกำลังกายเพื่อสร้างความทนทาน
กิจกรรม : 1. Team based Lecture
2. Jigsaw Teaching
3. Team Teaching

การออกกำลังกายเพื่อสร้างความยืดหยุ่น
กิจกรรม : 1. Team based Lecture
2. Jigsaw Teaching
3. Team Teaching

การออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรง
กิจกรรม : 1. Team based Lecture
2. Jigsaw Teaching
3. Team Teaching

การออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่ง
กิจกรรม : 1. Team based Lecture
2. Jigsaw Teaching
3. Team Teaching

การบาดเจ็บทางกีฬา
กิจกรรม : 1. Team based Lecture
2. Jigsaw Teaching
3. Team Teaching

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน