รายละเอียด

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ / Information Technology for Logistics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE306
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information Technology for Logistics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์

1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบโลจิสติกส์
1.1 ความหมายและความสำคัญของสารสนเทศกับโลจิสติกส์
1.2 บทบาทสำคัญของโลจิสติกส์
1.3 การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในงานด้านโลจิสติกส์
1.4 ประเภทของระบบสารสนเทศ
1.5 ปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม MS Excel
กิจกรรม : บรรยาย
สาธิต
ฝึกปฏิบัติ

2. ระบบอินเตอร์เน็ตและโครงสร้างระบบสารสนเทศ
2.1 โครงสร้างระบบสาระสนเทศ
2.2 ระบบประมวลผล
2.3 ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
2.4 การจัดการข้อมูล
2.5 ปฏิบัติการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม MS Excel

กิจกรรม : บรรยาย
สาธิต
ฝึกปฏิบัติ

3. การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศโลจิสติกส์
3.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
3.2 การศึกษากระบวนการพัฒนาขององค์กร
3.3 การประมาณการต้นทุนและผลตอบแทน
3.4 การออกแบบรายงานเพื่อการแสดงผล
3.5 ปฏิบัติการสร้างเอกสารออนไลน์ Google Workspace

กิจกรรม : บรรยาย
สาธิต
ฝึกปฏิบัติ

4. การสร้างระบบสารสนเทศออนไลน์
4.1 ระบบสารสนเทศออนไลน์ Google Workspace
4.2 การสร้างระบบการส่งข้อมูลออนไลน์ Google Form
4.4 ปฏิบัติการสร้างเอกสารออนไลน์ Google Workspace

กิจกรรม : บรรยาย
สาธิต
ฝึกปฏิบัติ

4. การสร้างระบบสารสนเทศออนไลน์
4.3 การสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลและจัดการข้อมูลออนไลน์ Google Sheet
4.4 ปฏิบัติการสร้างเอกสารออนไลน์ Google Workspace
กิจกรรม : บรรยาย
สาธิต
ฝึกปฏิบัติ

5. การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI)
5.1 ความหมายและพัฒนาการของการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
5.2 องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ EDI
5.3 ขั้นตอนการทำงานของระบบ EDI
5.4 ระบบการชำระเงินในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
5.6 ปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม MS Access

กิจกรรม : บรรยาย
สาธิต
ฝึกปฏิบัติ

6. การค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
6.1 ความรู้เบื้องต้นของการค้าอิเล็กทรอนิกส์
6.2 ประเภทของการค้าอิเล็กทรอนิกส์
6.3 รูปแบบของการค้าอิเล็กทรอนิกส์
6.4 พฤติกรรมผู้บริโภค
6.5 การโฆษณา
6.6 การรักษาความปลอดภัยในการค้าอิเล็กทรอนิกส์
6.10 ปฏิบัติการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม MS Access

กิจกรรม : บรรยาย
สาธิต
ฝึกปฏิบัติ

6. การค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
6.7 การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
6.8 การพัฒนาระบบงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
6.9 ข้อเด่นและข้อจำกัดของการค้าอิเล็กทรอนิกส์
6.10 ปฏิบัติการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม MS Access
กิจกรรม : บรรยาย
สาธิต
ฝึกปฏิบัติ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

7. การใช้เทคโนโลยีติดตามการขนส่งและการกระจายสินค้า
7.1 ระบบบาร์โค้ด (Bar code)
7.4 ปฏิบัติการใช้ Bar code ในระบบสารสนเทศและโลจิสติกส์

กิจกรรม : บรรยาย
สาธิต
ฝึกปฏิบัติ

7. การใช้เทคโนโลยีติดตามการขนส่งและการกระจายสินค้า
7.2 ระบบแบ่งชี้อัตโนมัติ (QR Code)
7.5 ปฏิบัติการใช้ QR Code ในระบบสารสนเทศและโลจิสติกส์
กิจกรรม : บรรยาย
สาธิต
ฝึกปฏิบัติ

7. การใช้เทคโนโลยีติดตามการขนส่งและการกระจายสินค้า
7.3 รหัสบ่งชี้โดยใช้ความถี่ของคลื่นวิทยุ (RFID)
7.6 ปฏิบัติการใช้ RFID ในระบบสารสนเทศและโลจิสติกส์
กิจกรรม : บรรยาย
สาธิต
ฝึกปฏิบัติ

7. การใช้เทคโนโลยีติดตามการขนส่งและการกระจายสินค้า
7.3 รหัสบ่งชี้โดยใช้ความถี่ของคลื่นวิทยุ (RFID)
7.6 ปฏิบัติการใช้ RFID ในระบบสารสนเทศและโลจิสติกส์
กิจกรรม :

8. อินเตอร์เน็ตออฟติง (IoT; Internet of Things)
8.1 Internet of Things
8.4 การใช้งาน Arduino IDE
กิจกรรม :

8. อินเตอร์เน็ตออฟติง (IoT; Internet of Things)
8.2 การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย
8.4 การใช้งาน Arduino IDE
กิจกรรม :

8. อินเตอร์เน็ตออฟติง (IoT; Internet of Things)
8.3 การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย
8.4 การใช้งาน Arduino IDE
กิจกรรม :

ทบทวน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน