รายละเอียด

วิทยาการคอมพิวเตอร์ในชุมชน สถานประกอบการ และองค์กร / Computer Science in Community, Company and Coperation

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 23 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 6 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCS105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิทยาการคอมพิวเตอร์ในชุมชน สถานประกอบการ และองค์กร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Science in Community, Company and Coperation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - วิทยาการคอมพิวเตอร์ในชุมชน สถานประกอบการ และองค์กร

แนะนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในชุมชน สถานประกอบการ และองค์กร
กิจกรรม : บรรยายรายละเอียดทั้งหมดของวิชา

วางแผนร่วมกับนักศึกษาเรื่องสถานที่เยี่ยมชม
กิจกรรม : ร่วมกันวางแผน

เยี่ยมชมสถานที่ ครั้งที่ 1
กิจกรรม : ศึกษาดูงาน และลงพื้นที่

อภิปรายร่วมกัน
กิจกรรม : อภิปรายร่วมกัน

เยี่ยมชมสถานที่ ครั้งที่ 2
กิจกรรม : ศึกษาดูงาน และลงพื้นที่

อภิปรายร่วมกัน
กิจกรรม : อภิปรายร่วมกัน

นำเสนอหัวข้อโครงงาน ครั้งที่ 1
กิจกรรม : อภิปรายร่วมกัน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : ไม่มีบรรยาย

เยี่ยมชมสถานที่ ครั้งที่ 3
กิจกรรม : ศึกษาดูงาน และลงพื้นที่

อภิปรายร่วมกัน
กิจกรรม : อภิปรายร่วมกัน

นำเสนอหัวข้อโครงงาน ครั้งที่ 2
กิจกรรม : อภิปรายร่วมกัน

จัดทำรายงานสรุปการเยี่ยมชมสถานที่ทั้งหมด
กิจกรรม : ให้คำปรึกษา

จัดทำรายงานสรุปการเยี่ยมชมสถานที่ทั้งหมด
กิจกรรม : ให้คำปรึกษา

นำเสนอผลการเยี่ยมชมสถานที่ทั้งหมด
กิจกรรม : บรรยาย และนำเสนอในรูปแบบสื่อ powerpoint

นำเสนอผลการเยี่ยมชมสถานที่ทั้งหมด
กิจกรรม : บรรยาย และนำเสนอในรูปแบบสื่อ powerpoint

ทบทวน
กิจกรรม : บรรยาย และอภิปรายร่วมกัน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน