รายละเอียด

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ / Computer Science Research Methodology

  • 20 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 18 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCS702
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Science Research Methodology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

แนะนำรายวิชา
แนะนำภาพรวมของระเบียบวิธีการวิจัย
มอบหมายงาน

กิจกรรม : แนะนำรายวิชา
แนะนำภาพรวมของระเบียบวิธีการวิจัย
มอบหมายงาน

แนะนำฐานข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
มอบหมายงาน/นำเสนอผลงาน

กิจกรรม : แนะนำฐานข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
มอบหมายงาน/นำเสนอผลงาน

บรรยายรายละเอียดโครงร่างงานวิจัย
มอบหมายงาน/นำเสนอผลงาน

กิจกรรม : บรรยายรายละเอียดโครงร่างงานวิจัย
มอบหมายงาน/นำเสนอผลงาน

แนะนำการทบทวนวรรณกรรม (1)
มอบหมายงาน/นำเสนอผลงาน

กิจกรรม : แนะนำการทบทวนวรรณกรรม (1)
มอบหมายงาน/นำเสนอผลงาน

แนะนำการทบทวนวรรณกรรม (2)
มอบหมายงาน/นำเสนอผลงาน

กิจกรรม : แนะนำการทบทวนวรรณกรรม (2)
มอบหมายงาน/นำเสนอผลงาน

บรรยายการออกแบบงานวิจัย
มอบหมายงาน/นำเสนอผลงาน

กิจกรรม : บรรยายการออกแบบงานวิจัย
มอบหมายงาน/นำเสนอผลงาน

แนวทางการดำเนินงานวิจัย (1)
มอบหมายงาน/นำเสนอผลงาน

กิจกรรม : แนวทางการดำเนินงานวิจัย (1)
มอบหมายงาน/นำเสนอผลงาน

แนวทางการดำเนินงานวิจัย (2)
มอบหมายงาน/นำเสนอผลงาน

กิจกรรม : แนวทางการดำเนินงานวิจัย (2)
มอบหมายงาน/นำเสนอผลงาน

สอบกลางภาคเรียน (ไม่มีสอบกลางภาค)
กิจกรรม : สอบกลางภาคเรียน (ไม่มีสอบกลางภาค)

แนะนำเครื่องมือในการทำวิจัย
มอบหมายงาน/นำเสนอผลงาน

กิจกรรม : แนะนำเครื่องมือในการทำวิจัย
มอบหมายงาน/นำเสนอผลงาน

แนวทางการเผยแพร่งานวิจัย/วิชาการ (1)
มอบหมายงาน/นำเสนอผลงาน

กิจกรรม : แนวทางการเผยแพร่งานวิจัย/วิชาการ (1)
มอบหมายงาน/นำเสนอผลงาน

แนวทางการเผยแพร่งานวิจัย/วิชาการ (2)
มอบหมายงาน/นำเสนอผลงาน

กิจกรรม : แนวทางการเผยแพร่งานวิจัย/วิชาการ (2)
มอบหมายงาน/นำเสนอผลงาน

ฝึกการเขียนรายงานสำหรับโครงร่าง/งานวิจัย
มอบหมายงาน/นำเสนอผลงาน

กิจกรรม : ฝึกการเขียนรายงานสำหรับโครงร่าง/งานวิจัย
มอบหมายงาน/นำเสนอผลงาน

ค้นคว้าและเขียนโครงร่างการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (1)
กิจกรรม : ค้นคว้าและเขียนโครงร่างการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (1)

ค้นคว้าและเขียนโครงร่างการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2)
กิจกรรม : ค้นคว้าและเขียนโครงร่างการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2)

ฝึกการเขียนบทความวิชาการ

แนะนำการเผยแพร่บทความวิชาก

และการนำเสนอผลงานวิจัย

แนะนำการวางแผนการทดลองทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

Experiment Objective

Experiment Objective (2)

อาจารย์ผู้สอน