รายละเอียด

ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 / Practical Skills in Food Science and Technology 2

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 9 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFT102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Practical Skills in Food Science and Technology 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : /2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2

หน่วยที่ 1 ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
1.1 การคัดเลือกวัตถุดิบ
1.2 การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษา
1.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องต่างๆ เช่น ผัก ผลไม้ น้ำผลไม้ เห็ด ไข่มดแดง แมลง เนื้อสัตว์ ปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ ตามฤดูกาล

กิจกรรม : - แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

หน่วยที่ 1 ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
1.1 การคัดเลือกวัตถุดิบ
1.2 การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษา
1.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องต่างๆ เช่น ผัก ผลไม้ น้ำผลไม้ เห็ด ไข่มดแดง แมลง เนื้อสัตว์ ปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ ตามฤดูกาล
กิจกรรม : - แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

หน่วยที่ 1 ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
1.1 การคัดเลือกวัตถุดิบ
1.2 การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษา
1.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องต่างๆ เช่น ผัก ผลไม้ น้ำผลไม้ เห็ด ไข่มดแดง แมลง เนื้อสัตว์ ปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ ตามฤดูกาล
กิจกรรม : - แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

หน่วยที่ 1 ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
1.1 การคัดเลือกวัตถุดิบ
1.2 การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษา
1.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องต่างๆ เช่น ผัก ผลไม้ น้ำผลไม้ เห็ด ไข่มดแดง แมลง เนื้อสัตว์ ปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ ตามฤดูกาล
กิจกรรม : - แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

หน่วยที่ 1 ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
1.1 การคัดเลือกวัตถุดิบ
1.2 การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษา
1.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องต่างๆ เช่น ผัก ผลไม้ น้ำผลไม้ เห็ด ไข่มดแดง แมลง เนื้อสัตว์ ปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ ตามฤดูกาล
กิจกรรม : - แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

หน่วยที่ 2 ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นม
2.1 การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมเบื้องต้น
2.2เครื่องมือแปรรูปผลิตภํณฑ์นมและการบำรุงรักษา
2.3การทำผลิตภัณฑ์นมเช่นนมพาสเจอร์ไรส์ นมปรุงแต่ง โยเกิร์ต ไอศครีม ทอฟฟี่นม เป็นต้น

กิจกรรม : - แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

หน่วยที่ 2 ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นม
2.1 การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมเบื้องต้น
2.2เครื่องมือแปรรูปผลิตภํณฑ์นมและการบำรุงรักษา
2.3การทำผลิตภัณฑ์นมเช่นนมพาสเจอร์ไรส์ นมปรุงแต่ง โยเกิร์ต ไอศครีม ทอฟฟี่นม เป็นต้น

กิจกรรม : - แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

หน่วยที่ 2 ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นม
2.1 การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมเบื้องต้น
2.2เครื่องมือแปรรูปผลิตภํณฑ์นมและการบำรุงรักษา
2.3การทำผลิตภัณฑ์นมเช่นนมพาสเจอร์ไรส์ นมปรุงแต่ง โยเกิร์ต ไอศครีม ทอฟฟี่นม เป็นต้น

กิจกรรม : - แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

หน่วยที่ 2 ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นม
2.1 การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมเบื้องต้น
2.2เครื่องมือแปรรูปผลิตภํณฑ์นมและการบำรุงรักษา
2.3การทำผลิตภัณฑ์นมเช่นนมพาสเจอร์ไรส์ นมปรุงแต่ง โยเกิร์ต ไอศครีม ทอฟฟี่นม เป็นต้น

กิจกรรม : - แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

หน่วยที่ 2 ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นม
2.1 การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมเบื้องต้น
2.2เครื่องมือแปรรูปผลิตภํณฑ์นมและการบำรุงรักษา
2.3การทำผลิตภัณฑ์นมเช่นนมพาสเจอร์ไรส์ นมปรุงแต่ง โยเกิร์ต ไอศครีม ทอฟฟี่นม เป็นต้น

กิจกรรม : - แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

หน่วยที่ 3 ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์
หมักดอง
3.1หลักการทำอาหารหมักดอง
3.2การทำกล้าเชื้อ (Starter)
3.การทำผลิตภัณฑ์อาหารหมักดองชนิด
เช่นผักผลไม้ดอง ไวน์ ข้าวหมาก สาโท
แหนม ปลาส้ม

กิจกรรม : - แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

หน่วยที่ 3 ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์
หมักดอง
3.1หลักการทำอาหารหมักดอง
3.2การทำกล้าเชื้อ (Starter)
3.การทำผลิตภัณฑ์อาหารหมักดองชนิด
เช่นผักผลไม้ดอง ไวน์ ข้าวหมาก สาโท
แหนม ปลาส้ม

กิจกรรม : - แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

หน่วยที่ 3 ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์
หมักดอง
3.1หลักการทำอาหารหมักดอง
3.2การทำกล้าเชื้อ (Starter)
3.การทำผลิตภัณฑ์อาหารหมักดองชนิด
เช่นผักผลไม้ดอง ไวน์ ข้าวหมาก สาโท
แหนม ปลาส้ม

กิจกรรม : - แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

หน่วยที่ 3 ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์
หมักดอง
3.1หลักการทำอาหารหมักดอง
3.2การทำกล้าเชื้อ (Starter)
3.การทำผลิตภัณฑ์อาหารหมักดองชนิด
เช่นผักผลไม้ดอง ไวน์ ข้าวหมาก สาโท
แหนม ปลาส้ม

กิจกรรม : - แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

หน่วยที่ 3 ฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์
หมักดอง
3.1หลักการทำอาหารหมักดอง
3.2การทำกล้าเชื้อ (Starter)
3.การทำผลิตภัณฑ์อาหารหมักดองชนิด
เช่นผักผลไม้ดอง ไวน์ ข้าวหมาก สาโท
แหนม ปลาส้ม

กิจกรรม : - แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน