รายละเอียด

สถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานวิจัยทางเครื่องจักรกลเกษตร / Statistics and Computer Software Packages in Farm Mechanics Technology Research

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 5 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFM103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานวิจัยทางเครื่องจักรกลเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Statistics and Computer Software Packages in Farm Mechanics Technology Research
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - สถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานวิจัยทางเครื่องจักรกลเกษตร

สถิติในงานวิจัยทางเครื่องจักรกลเกษตร


ป.การใช้ excel คำนวณค่าทางสถิติ
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย

- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการทดลอง และการสร้างการทดลอง

ป. การจัดข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติโดยใช้ excel
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย

- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการทดลอง และการสร้างการทดลอง (ต่อ)

ป. การใช้ excel ทดสอบสมมุติฐานการทดลอง
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย

- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการทดลอง และการสร้างการทดลอง (ต่อ)

ป. การใช้ SPSS ทดสอบสมมุติฐานการทดลอง
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย

- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

การวางแผนการทดลองทางสถิติ

ป. การใช้ excel ในการวางแผนการทดลองทางสถิติ
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย

- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

การวางแผนการทดลองทางสถิติ (ต่อ)

ป. การใช้ SPSS ในการวางแผนการทดลองทางสถิติ
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย

- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

การวางแผนการทดลองทางสถิติ (ต่อ)

ป. การใช้ SPSS ในการวางแผนการทดลองทางสถิติ (ต่อ)
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย

- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

การวิเคราะห์ และการตีความผลการทดลองทางสถิติ

ป. การวิเคราะห์ และการตีความผลการทดลองทางสถิติ
โดยใช้ excel

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย

- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

การวิเคราะห์ และการตีความผลการทดลองทางสถิติ (ต่อ)

ป. การวิเคราะห์ และการตีความผลการทดลองทางสถิติ
โดยใช้ SPSS

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย

- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

การวิเคราะห์ และการตีความผลการทดลองทางสถิติ (ต่อ)

ป. การวิเคราะห์ และการตีความผลการทดลองทางสถิติ
โดยใช้ SPSS (ต่อ)

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย

- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ

ป. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ ในแผนการทดลอง CRD
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย

- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ (ต่อ)

ป. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ
ในแผนการทดลอง CRD (ต่อ)
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย

- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ (ต่อ)

ป. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ
ในแผนการทดลอง RCBD

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย

- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ (ต่อ)

ป. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ
ในแผนการทดลอง RCBD (ต่อ)

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย

- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ (ต่อ)

ป. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ ในการจัดการทดลอง Factorial
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย

- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน