รายละเอียด

การอบแห้งและการเก็บรักษาเมล็ดธัญพืช / Cereal Grain Drying and Storage

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 19 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFM136
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การอบแห้งและการเก็บรักษาเมล็ดธัญพืช
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Cereal Grain Drying and Storage
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การอบแห้งและการเก็บรักษาเมล็ดธัญพืช

ความสำคัญของการอบแห้ง
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย
- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

ทฤษฎีพื้นฐานของการอบแห้ง
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย
- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

ทฤษฎีพื้นฐานของการอบแห้ง (ต่อ)
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย
- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

คุณสมบัติของอากาศชื้น
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย
- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

คุณสมบัติของอากาศชื้น (ต่อ)
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย
- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

ความชื้นสมดุล
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย
- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

ความชื้นสมดุล (ต่อ)
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย
- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

หลักการอบแห้งเมล็ดพืช
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย
- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

หลักการอบแห้งเมล็ดพืช (ต่อ)
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย
- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

เครื่องอบแห้งเมล็ดธัญพืช
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย
- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

เครื่องอบแห้งเมล็ดธัญพืช (ต่อ)
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย
- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

ความสำคัญของการเก็บรักษาเมล็ดธัญพืช
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย
- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

การเก็บรักษาเมล็ดธัญพืช
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย
- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

การเก็บรักษาเมล็ดธัญพืช (ต่อ)
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย
- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

การเก็บรักษาเมล็ดธัญพืช (ต่อ)
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- แจกเอกสารประกอบการบรรยาย
- แจกเอกสาร
- น.ศปฏิบัติ/ส่งรายงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน