รายละเอียด

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / Computer Programming

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC304
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Programming
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม และภาษาคอมพิวเตอร์กับการพัฒนาโปรแกรม
กิจกรรม : บรรยาย 2 ชม
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ชม
ใบงานที่1

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม และภาษาคอมพิวเตอร์กับการพัฒนาโปรแกรม
กิจกรรม : บรรยาย 2 ชม
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ชม
ใบงานที่1

บทที่ 2 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การออกแบบอัลกอรึทึม การเขียนผังงานและการเขียนรหัสเทียม
กิจกรรม : บรรยาย 2 ชม
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ชม
ใบงานที่2

บทที่ 2 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การออกแบบอัลกอรึทึม การเขียนผังงานและการเขียนรหัสเทียม
กิจกรรม : บรรยาย 2 ชม
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ชม
ใบงานที่2

บทที่ 3 ตัวแปรกับชนิดข้อมูล
กิจกรรม : บรรยาย 2 ชม
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ชม
ใบงานที่3

บทที่ 3 ตัวแปรกับชนิดข้อมูล
กิจกรรม : บรรยาย 2 ชม
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ชม
ใบงานที่3

บทที่ 4 คำสั่งรับและแสดงผลข้อมูล
กิจกรรม : บรรยาย 2 ชม
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ชม
ใบงานที่4

บทที่ 4 คำสั่งรับและแสดงผลข้อมูล
กิจกรรม : บรรยาย 2 ชม
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ชม
ใบงานที่4

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค บทที่ 1-4

บทที่ 5 โอเปอร์เรเตอร์และการดำเนินการต่างๆ
กิจกรรม : บรรยาย 2 ชม
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ชม
ใบงานที่5

บทที่ 5 โอเปอร์เรเตอร์และการดำเนินการต่างๆ
กิจกรรม : บรรยาย 2 ชม
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ชม
ใบงานที่5

บทที่ 6 คำสั่งควบคุมและคำสั่งวนซ้ำ
กิจกรรม : บรรยาย 2 ชม
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ชม
ใบงานที่6

บทที่ 6 คำสั่งควบคุมและคำสั่งวนซ้ำ
กิจกรรม : บรรยาย 2 ชม
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ชม
ใบงานที่6

บทที่ 7 อาร์เรย์
กิจกรรม : บรรยาย 2 ชม
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ชม
ใบงานที่7

บทที่ 8 ฟังก์ชั่น
กิจกรรม : บรรยาย 2 ชม
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ชม
ใบงานที่8

ทบทวน
กิจกรรม : ทบทวน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค บทที่5-8

อาจารย์ผู้สอน