รายละเอียด

โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว / Logistics for Tourism Industry

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH136
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Logistics for Tourism Industry
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

อาจารย์ผู้สอน