รายละเอียด

จิตวิทยาการบริการ / Service Psychology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : จิตวิทยาการบริการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Service Psychology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - จิตวิทยาการบริการ

อาจารย์ผู้สอน