รายละเอียด

ชีวเคมีสำหรับวิศวกร / Biochemistry for Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ชีวเคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Biochemistry for Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ชีวเคมีสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน