รายละเอียด

ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม / Eco-Friendly Product Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAAID145
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Eco-Friendly Product Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน