รายละเอียด

ออกแบบชุมชนเมือง / Urban Design

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BARAT508
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ออกแบบชุมชนเมือง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Urban Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ออกแบบชุมชนเมือง

อาจารย์ผู้สอน