รายละเอียด

งานเครื่องมือกล / Machine Tool

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : งานเครื่องมือกล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Machine Tool
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - งานเครื่องมือกล

อาจารย์ผู้สอน