รายละเอียด

งานเครื่องมือกล / Machine Tool

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : งานเครื่องมือกล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Machine Tool
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - งานเครื่องมือกล

1. เครื่องมือกลเบื้องต้น
1.1 ความเป็นมาของเครื่องมือกล
1.2 ลักษณะทั่วไปของเครื่องมือกล


กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ

2. การความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือกล
2.1 ความหมายของความปลอดภัย
2.2 ความปลอดภัยในโรงงาน
2.3 เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย
2.4 อุปกรณ์ป้องกันภัย
กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ
รายงาน

3. เครื่องมือทั่วไปในงานเครื่องมือกล
3.1 เครื่องมือวัดขนาด
3.2 เครื่องมือพื้นฐานงานเครื่องมือกล
กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ

4. เครื่องมือตัดและการลับคมเครื่องมือตัด
4.1 ดอกสว่านและการลับคม
4.2 มีดกลึงและการลับคม

กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ
รายงาน

4. เครื่องมือตัดและการลับคมเครื่องมือตัด
4.3 มีดไสและการลับคม
4.4 การหล่อเย็นและถนอมคมเครื่องมือตัด
กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ

5. งานตัดโลหะ
5.1 เครื่องเลื่อยกล
5.2 เครื่องเลื่อยสายพาน

กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ

5. งานตัดโลหะ
5.3 เครื่องตัดไฮดรอลิกส์
5.4 การโลหะด้วยวิธีอื่นๆ
5.5 ข้อควรระวังในการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องมือกลตัดโลหะ
5.6 ความปลอดภัยในการทำงานตัดโลหะ
กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ

6. งานเจาะรูและการคว้านรูโลหะ
6.1 กรรมวิธีการเจาะโลหะ
6.2 การเจาะโลหะด้วยเครื่องเจาะ
6.3 ชนิดของเครื่องเจาะ
6.4 ส่วนประกอบของเครื่องเจาะ

กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

6. งานเจาะรูและการคว้านรูโลหะ
6.5 เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานเจาะ
6.6 ความเร็วรอบ ความเร็วตัด และอัตราป้อนในงานเจาะ
6.7 ข้อควรระวัง และการบำรุงรักษาเครื่องเจาะ
6.8 ความปลอดภัยในการทำงานเจาะโลหะ
กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ

7. งานกลึงโลหะ
7.1 ลักษณะของการขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้เครื่องกลึง
7.2 ชนิดของเครื่องกลึง
7.3 ส่วนประกอบของเครื่องกลึง
7.4 เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องกลึง

กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ

7. งานกลึงโลหะ
7.5 ความเร็วรอบ ความเร็วตัด และอัตราป้อนในงานกลึง
7.6 รูปแบบของมีดกลึง
7.7 การกลึงโลหะในรูปแบบต่าง ๆ
7.8 ข้อควรระวัง และการบำรุงรักษาเครื่องกลึง
7.9 ความปลอดภัยในการกลึงโลหะ
กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ

8. งานกัดโลหะ
8.1 ลักษณะของการขึ้นรูปชิ้นงานโดยเครื่องกัด
8.2 ชนิดของเครื่องกัด
8.3 ส่วนประกอบของเครื่องกัด
8.4 เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องกัด
8.5 เครื่องกัดตั้ง และการใช้งาน
กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ

8. งานกัดโลหะ
8.6 เครื่องกัดนอน และการใช้งาน
8.7 ลักษณะของเครื่องมือตัดที่ใช้กับเครื่องกัด
8.8 ความเร็วรอบ ความเร็วตัด และอัตราป้อนในงานกัดโลหะ
8.9 ข้อควรระวัง และการบำรุงรักษาเครื่องกัด
8.10 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องกัด

กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ

9. งานไสโลหะ
9.1 ลักษณะของการขึ้นรูปชิ้นงานโดยเครื่องไสโลหะ
9.2 ชนิดของเครื่องไสโลหะ
9.3 ส่วนประกอบของเครื่องไสโลหะ
9.4 อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องไสโลหะ
9.5 การคำนวณในงานไส
9.6 ข้อควรระวัง และการบำรุงรักษาเครื่องไสโลหะ
9.7 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องไสโลหะ

กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ

10. งานเจียระไน
10.1 ลักษณะงานเจียระไน
10.2 ชนิดของเครื่องเจียระไน
10.3 ส่วนประกอบของเครื่องเจียระไน
10.4 ข้อควรระวัง และการบำรุงรักษาเครื่องเจียระไน
10.5 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจียระไน

กิจกรรม : บรรยายโดย ไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคลิปวีดีโอ
แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ

ทบทวน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน