รายละเอียด

เครื่องจักรกลชั้นสูง2 / Advanced Machine 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04412110
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องจักรกลชั้นสูง2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Advanced Machine 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

mbp:0811696759

รายวิชา - เครื่องจักรกลชั้นสูง2

อาจารย์ผู้สอน