รายละเอียด

การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน / ๋jig and fixture design

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04403203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : ๋jig and fixture design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

mbp:0811696759 Email:phi.aya@hotmail.com

รายวิชา - การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน

อาจารย์ผู้สอน