รายละเอียด

การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ / Basic Industrial Engineering Training

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDIE902
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Basic Industrial Engineering Training
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

Mobile Telephone Number 0811696759

Email:phi.aya@hotmail.com

รายวิชา - การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ผู้สอน