รายละเอียด

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม / Engineering Economy

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDIE908
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Economy
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

กิจกรรมสร้างความคุ้นเคยและแบ่งกลุ่มอธิบายเนื้อหาและงานที่ต้องทำในภาคเรียน บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ต้นทุน
กิจกรรม : - ชี้แจ้งลักษณะรายวิชา การแบ่งหน่วยเรียน และสร้างข้อตกลง - บรรยายภาคทฤษฎี พร้อมนำเสนอด้วย PowerPoint -มอบหมายงาน และทำแบบฝึกหัด - สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ท้ายชั่วโมง

บทที่ 3 สูตรคำนณดอกเบี้ย
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎี พร้อมนำเสนอด้วย PowerPoint -มอบหมายงาน และทำแบบฝึกหัด

บทที่ 4 มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบัน
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎี พร้อมนำเสนอด้วย PowerPoint -มอบหมายงาน และทำแบบฝึกหัด

บทที่ 5 มูลค่าเทียบเท่ารายปี
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎี พร้อมนำเสนอด้วย PowerPoint -มอบหมายงาน และทำแบบฝึกหัด - สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ท้ายชั่วโมง

บทที่ 6 การคำนวณหาอัตราผลตอบแทน
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎี พร้อมนำเสนอด้วย PowerPoint -มอบหมายงาน และทำแบบฝึกหัด - สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ท้ายชั่วโมง

บทที่ 7 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎี พร้อมนำเสนอด้วย PowerPoint -มอบหมายงาน และทำแบบฝึกหัด - สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ท้ายชั่วโมง

บทที่ 8 ค่าเสื่อมราคา - นำเสนอรายงานที่สอดคล้องกับรายวิชา
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎี พร้อมนำเสนอด้วย PowerPoint - ทำแบบฝึกหัด และนำเสนองานที่มอบหมาย - สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ท้ายชั่วโมง

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 9 จุดคุ้มทุน
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎี พร้อมนำเสนอด้วย PowerPoint -มอบหมายงาน และทำแบบฝึกหัด - สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ท้ายชั่วโมง

บทที่ 10 การวิเคาระห์ทดแทนทรัพย์สิน
สาเหตุ
การวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อการทดแทนใหม่
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎี พร้อมนำเสนอด้วย PowerPoint -มอบหมายงาน และทำแบบฝึกหัด - สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ท้ายชั่วโมง

บทที่ 10 การวิเคาระห์ทดแทนทรัพย์สิน
การหาอายุของทรัพย์สินที่เหมาะแก่การทดแทน
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎี พร้อมนำเสนอด้วย PowerPoint -มอบหมายงาน และทำแบบฝึกหัด - สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ท้ายชั่วโมง

บทที่ 11 การวิเคราะห์ภายใต้อัตราเงินเฟ้อ
ดัชนีราคาผู้บริโภค
การวัดในรูปอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎี พร้อมนำเสนอด้วย PowerPoint -มอบหมายงาน และทำแบบฝึกหัด - สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ท้ายชั่วโมง

บทที่ 11 การวิเคราะห์ภายใต้อัตราเงินเฟ้อ
การวัดในรูปอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎี พร้อมนำเสนอด้วย PowerPoint -มอบหมายงาน และทำแบบฝึกหัด - สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ท้ายชั่วโมง

บทที่ 12 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ความรู้ทั่วไปภาษีอากร
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎี พร้อมนำเสนอด้วย PowerPoint -มอบหมายงาน และทำแบบฝึกหัด - สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ท้ายชั่วโมง

บทที่ 12 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎี พร้อมนำเสนอด้วย PowerPoint -มอบหมายงาน และทำแบบฝึกหัด - สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ท้ายชั่วโมง

การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่ม
ทบทวน
กิจกรรม : นำเสนอผลงาน ( PowerPoint ) -อภิปรายร่วมกันระหว่างผู้สอนกับนักศึกษาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน