รายละเอียด

ฟิสิกส์ทางการเกษตร / Agriculture Physics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์ทางการเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Agriculture Physics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ฟิสิกส์ทางการเกษตร

อาจารย์ผู้สอน