รายละเอียด

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นล้านนา / Lanna Vernacular Architecture

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BARAT204
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นล้านนา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Lanna Vernacular Architecture
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร. 0846142893 หรือ e-mail: jade030626@hotmail.com

รายวิชา - สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นล้านนา

- แนะนำวิชา ชี้แจงเกณฑ์การวัดผลมอบหมายงานปฏิบัติในระหว่างภาคเรียน
- บรรยายเรื่องความรู้พื้นฐานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
- ฝึกปฏิบัติเขียนแบบพื้นฐาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างสื่อผสมประกอบ

- บรรยาย สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นล้านนา
- การตั้งถิ่นฐานในล้านนา
- ฝึกปฏิบัติเขียนแบบบ้านล้านนา
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างสื่อผสมประกอบ กรณีศึกษา : งานวิจัย “การศึกษารูปแบบและวิธีการจัดทำชุดความรู้เรื่องที่อยู่อาศัย กรณีศึกษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่” เป็นต้น

- บรรยาย สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นล้านนา
- เรือนล้านนา
- ฝึกปฏิบัติเขียนแบบเรือนล้านนา
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างสื่อผสมประกอบ กรณีศึกษา : งานวิจัย “การศึกษารูปแบบและวิธีการจัดทำชุดความรู้เรื่องที่อยู่อาศัย กรณีศึกษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่” และ กรณีศึกษา : งานวิจัย “การศึกษาวิจัยอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่น : พื้นที่ภาคเหนือ” เป็นต้น

- บรรยาย สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคเหนือตอนล่าง
- สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคเหนือตอนล่าง
- ฝึกปฏิบัติเขียนแบบเรือนพื้นถิ่น
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างสื่อผสมประกอบ กรณีศึกษา : งานวิจัย “โครงการศึกษาแบบบ้านเคหะชนบทแบบบูรณาการ ภาคเหนือ” เป็นต้น

- บรรยาย สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไต
- ชุมชนและเรือนไตลื้อ ไตยอง
- ฝึกปฏิบัติเขียนแบบเรือนไตลื้อ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างสื่อผสมประกอบ กรณีศึกษา : งานวิจัย “วิถีแห่ง เฮือนไต ในมณฑลวัฒนธรรมสองฝั่งโขง” กรณีศึกษา : งานวิจัย “การศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในชุมชนลุ่มฝั่งโขง” เป็นต้น

- บรรยาย สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไต
- ชุมชนและเรือนไตเขิน ไตใหญ่
- ฝึกปฏิบัติเขียนแบบเรือนไตเขิน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างสื่อผสมประกอบ กรณีศึกษา : งานวิจัย “วิถีแห่ง เฮือนไต ในมณฑลวัฒนธรรมสองฝั่งโขง” เป็นต้น

- บรรยาย สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชาวเขา
- เรือนชาวเขา
- ฝึกปฏิบัติเขียนแบบเรือนชาวเขา
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างสื่อผสมประกอบ

- บรรยาย สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคกลาง
- เรือนไทยภาคกลาง
- ฝึกปฏิบัติเขียนแบบเรือนไทยเดิม
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างสื่อผสมประกอบ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

- บรรยาย สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคกลาง
- เรือนพื้นถิ่นกลุ่มอื่นๆในภาคกลาง
- ฝึกปฏิบัติเขียนแบบเรือนพื้นถิ่น
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างสื่อผสมประกอบ

- บรรยาย สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคอีสาน
- สถาปัตยกรรมทางศาสนา
- ฝึกปฏิบัติเขียนแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างสื่อผสมประกอบ

- บรรยาย สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคอีสาน
- ชุมชนและเรือนพื้นถิ่น
- ฝึกปฏิบัติเขียนแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างสื่อผสมประกอบ

- บรรยาย สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้
- สถาปัตยกรรมทางศาสนา
- สถาปัตยกรรมแบบวัฒนธรรมจีนและตะวันตก
- ฝึกปฏิบัติการทำหุ่นจำลองเรือนพื้นถิ่น
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างสื่อผสมประกอบ

- บรรยาย สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้
- สถาปัตยกรรมพักอาศัยแบบพื้นเมือง
- ฝึกปฏิบัติการทำหุ่นจำลองเรือนพื้นถิ่น
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างสื่อผสมประกอบ

- บรรยาย บทสรุปสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
- บทสรุปสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
- การประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
- ฝึกปฏิบัติการทำหุ่นจำลองเรือนพื้นถิ่น
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างสื่อผสมประกอบ

นักศึกษานำเสนอผลงานปฏิบัติ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างสื่อผสมประกอบ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน