รายละเอียด

ทฤษฎีเครื่องล่างและส่งกำลัง / Chassis and Transmission

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDME910
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ทฤษฎีเครื่องล่างและส่งกำลัง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chassis and Transmission
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ทฤษฎีเครื่องล่างและส่งกำลัง

อาจารย์ผู้สอน