รายละเอียด

เชื่อเพลิงและสารหล่อลื่น / Fuels and Lubricants

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDME910
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เชื่อเพลิงและสารหล่อลื่น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fuels and Lubricants
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

 ติดต่อ   สบ มงคล facebook 

รายวิชา - เชื่อเพลิงและสารหล่อลื่น

อาจารย์ผู้สอน