รายละเอียด

โครงงานเซรามิก / Ceramics Project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 44020425
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานเซรามิก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Ceramics Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - โครงงานเซรามิก

1. ปฏิบัติงานการตรวจสอบแผนการดำเนินการวิจัยของแต่ละโครงการให้ชัดเจน
และส่งแผนการดำเนินงานที่ปรับเปลี่ยน
กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

2. ปฏิบัติงานการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้
กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

3. ปฏิบัติงานการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้
กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

4. ปฏิบัติงานการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้
กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

5. ปฏิบัติงานการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้
กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

6. ปฏิบัติงานการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้
กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

7. ปฏิบัติงานการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้
กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

8. ปฏิบัติงานการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้
กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

9. ปฏิบัติงานการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้
กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

10. ปฏิบัติงานการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้
กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

11. ปฏิบัติงานการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้
กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

12. ปฏิบัติงานการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้
กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

13. ปฏิบัติงานการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้
กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

14. ปฏิบัติงานการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้
กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

15. ปฏิบัติงานการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้
กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน