รายละเอียด

การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว / English Public Speaking for Tourism

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13031003
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English Public Speaking for Tourism
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว

อาจารย์ผู้สอน