รายละเอียด

สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ / Seminar in Agricultural and Biological Engineering

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Seminar in Agricultural and Biological Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - สัมมนาทางวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ

บทที่ 1 :ความสำคัญของการทำผลงานและการกำหนดประเด็นที่อยู่ในความสนใจทางวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
กิจกรรม : บรรยาย

บทที่2 : ความรู้เบื้องต้นการสืบค้นปัญหา
กิจกรรม : บรรยาย

อธิบายปัญหาที่ได้สืบค้น
กิจกรรม : บรรยาย / ทดสอบผู้ฟัง / ทดสอบความเข้าใจผู้อธิบาย

บทที่ 3 : การอ่านและการวิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรม : บรรยาย / การบ้าน

อภิปรายการอ่านและการวิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรม : บรรยายโดยนักศึกษา

บทที่ 4 : การใช้โปรแกรมช่วยในการทำการทดลอง
กิจกรรม : บรรยาย / การบ้าน

บทที่ 4 : การใช้โปรแกรมช่วยในการทำการทดลอง (ต่อ)
และ มอบหมายให้นักศึกหาประเด็นปัญหาที่สนใจมานำเสนอ

กิจกรรม : บรรยาย/แบบทดสอบในชั้นเรียน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 5 : หลักการในการนำเสนอรายงาน
กิจกรรม : บรรยาย/แบบทดสอบในชั้นเรียน/การบ้าน

นักศึกฝึกนำเสนอประเด็นปัญหาที่สนใจเบื้องต้น พร้อมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของประเด็นปัญหาสู่การทำโครงงานวิศวกรรม
กิจกรรม : บรรยาย

นักศึกฝึกนำเสนอประเด็นปัญหาที่สนใจเบื้องต้น พร้อมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของประเด็นปัญหาสู่การทำโครงงานวิศวกรรม (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย

บทที่ 5 : หลักการเขียนรายงานและ มอบหมายให้นักศึกหาเขียนรายงานข้อเสนอโครงงานวิศวกรรมจากประเด็นปัญหาที่สนใจ
กิจกรรม : บรรยาย/ การบ้าน

ฝึกปฏิบัติการเขียนรายงาน
กิจกรรม : บรรยาย/แบบทดสอบในชั้นเรียน/การบ้าน

ฝึกปฏิบัติการเขียนรายงาน(ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย/แบบทดสอบในชั้นเรียน/การบ้าน

บทที่ 6 : ศึกษาจากกรณีศึกษาจริง
กิจกรรม : บรรยาย/แบบทดสอบในชั้นเรียน/การบ้าน

บทที่ 6 : ศึกษาจากกรณีศึกษาจริง (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย/แบบทดสอบในชั้นเรียน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน