รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต / English for Life Skills

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Life Skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

Course Introduction
กิจกรรม :  อธิบายรายวิชา รูปแบบการเรียนการสอน และการประเมินผล

Unit 7: Weather
กิจกรรม :  บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
 แสดงบทบาทสมมติ
 Problem-solving
 Active Learning กิจกรรมกลุ่ม และการเรียนรู้แบบร่วมมือ
( co-operative learning)
 Class discussion
 Group and individual Presentation ในชันเรียน
 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง:
- ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัด
- มอบหมายงานรายบุคคล
 มอบหมายงานให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้านอกเวลากับ บทเรียน online

Unit 7: Weather
กิจกรรม :  บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
 แสดงบทบาทสมมติ
 Problem-solving
 Active Learning กิจกรรมกลุ่ม และการเรียนรู้แบบร่วมมือ
( co-operative learning)
 Class discussion
 Group and individual Presentation ในชันเรียน
 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง:
- ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัด
- มอบหมายงานรายบุคคล
 มอบหมายงานให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้านอกเวลากับ บทเรียน online

Unit 8: Everyday Activities


กิจกรรม :  บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
 แสดงบทบาทสมมติ
 Problem-solving
 Active Learning กิจกรรมกลุ่ม และการเรียนรู้แบบร่วมมือ
( co-operative learning)
 Class discussion
 Group and individual Presentation ในชันเรียน
 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง:
- ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัด
- มอบหมายงานรายบุคคล
 มอบหมายงานให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้านอกเวลากับ บทเรียน online

Unit 8: Everyday Activities


กิจกรรม :  บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
 แสดงบทบาทสมมติ
 Problem-solving
 Active Learning กิจกรรมกลุ่ม และการเรียนรู้แบบร่วมมือ
( co-operative learning)
 Class discussion
 Group and individual Presentation ในชันเรียน
 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง:
- ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัด
- มอบหมายงานรายบุคคล
 มอบหมายงานให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้านอกเวลากับ บทเรียน online

Unit 9: Math, History, and Art
กิจกรรม :  บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
 แสดงบทบาทสมมติ
 Problem-solving
 Active Learning กิจกรรมกลุ่ม และการเรียนรู้แบบร่วมมือ
( co-operative learning)
 Class discussion
 Group and individual Presentation ในชันเรียน
 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง:
- ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัด
- มอบหมายงานรายบุคคล
 มอบหมายงานให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้านอกเวลากับ บทเรียน online

Unit 9: Math, History, and Art
กิจกรรม :  บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
 แสดงบทบาทสมมติ
 Problem-solving
 Active Learning กิจกรรมกลุ่ม และการเรียนรู้แบบร่วมมือ
( co-operative learning)
 Class discussion
 Group and individual Presentation ในชันเรียน
 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง:
- ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัด
- มอบหมายงานรายบุคคล
 มอบหมายงานให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้านอกเวลากับ บทเรียน online

Review before midterm exam
1. Test 1
2. Self-assessment
Grammar reference Unit 7 - Unit 9

กิจกรรม :  บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
 Active Learning กิจกรรมกลุ่ม และการเรียนรู้แบบร่วมมือ
( co-operative learning)
 Class discussion
 Group and individual Presentation ในชันเรียน
 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง:
- ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัด
- มอบหมายงานรายบุคคล
 มอบหมายงานให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้านอกเวลากับ บทเรียน online

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

Unit 10: A Busy Semester
กิจกรรม :  บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
 แสดงบทบาทสมมติ
 Problem-solving
 Active Learning กิจกรรมกลุ่ม และการเรียนรู้แบบร่วมมือ
( co-operative learning)
 Class discussion
 Group and individual Presentation ในชันเรียน
 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง:
- ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัด
- มอบหมายงานรายบุคคล
 มอบหมายงานให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้านอกเวลากับ บทเรียน online

Unit 10: A Busy Semester
กิจกรรม :  บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
 แสดงบทบาทสมมติ
 Problem-solving
 Active Learning กิจกรรมกลุ่ม และการเรียนรู้แบบร่วมมือ
( co-operative learning)
 Class discussion
 Group and individual Presentation ในชันเรียน
 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง:
- ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัด
- มอบหมายงานรายบุคคล
 มอบหมายงานให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้านอกเวลากับ บทเรียน online

Unit 11: Favors and Requests
กิจกรรม :  บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
 แสดงบทบาทสมมติ
 Problem-solving
 Active Learning กิจกรรมกลุ่ม และการเรียนรู้แบบร่วมมือ
( co-operative learning)
 Class discussion
 Group and individual Presentation ในชันเรียน
 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง:
- ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัด
- มอบหมายงานรายบุคคล
 มอบหมายงานให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้านอกเวลากับ บทเรียน online

Unit 11: Favors and Requests
กิจกรรม :  บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
 แสดงบทบาทสมมติ
 Problem-solving
 Active Learning กิจกรรมกลุ่ม และการเรียนรู้แบบร่วมมือ
( co-operative learning)
 Class discussion
 Group and individual Presentation ในชันเรียน
 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง:
- ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัด
- มอบหมายงานรายบุคคล
 มอบหมายงานให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้านอกเวลากับ บทเรียน online

Unit 12: Before You Travel
กิจกรรม :  บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
 แสดงบทบาทสมมติ
 Problem-solving
 Active Learning กิจกรรมกลุ่ม และการเรียนรู้แบบร่วมมือ
( co-operative learning)
 Class discussion
 Group and individual Presentation ในชันเรียน
 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง:
- ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัด
- มอบหมายงานรายบุคคล
 มอบหมายงานให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้านอกเวลากับ บทเรียน online

Unit 12: Before You Travel
กิจกรรม :  บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
 แสดงบทบาทสมมติ
 Problem-solving
 Active Learning กิจกรรมกลุ่ม และการเรียนรู้แบบร่วมมือ
( co-operative learning)
 Class discussion
 Group and individual Presentation ในชันเรียน
 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง:
- ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัด
- มอบหมายงานรายบุคคล
 มอบหมายงานให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้านอกเวลากับ บทเรียน online

Unit 12: Before You Travel
กิจกรรม :  บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
 แสดงบทบาทสมมติ
 Problem-solving
 Active Learning กิจกรรมกลุ่ม และการเรียนรู้แบบร่วมมือ
( co-operative learning)
 Class discussion
 Group and individual Presentation ในชันเรียน
 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง:
- ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัด
- มอบหมายงานรายบุคคล
 มอบหมายงานให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้านอกเวลากับ บทเรียน online

ทบทวน
Review before midterm exam
1. Test 2
2. Self-assessment
Grammar reference Unit 10 - Unit 12


สัปดาห์ที่ 18 สอบปลายภาค
กิจกรรม :  บรรยายโดยใช้ Power Point ประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
 Active Learning กิจกรรมกลุ่ม และการเรียนรู้แบบร่วมมือ
( co-operative learning)
 Class discussion
 Group and individual Presentation ในชันเรียน
 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง:
- ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัด
- มอบหมายงานรายบุคคล
 มอบหมายงานให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้านอกเวลากับ บทเรียน online

อาจารย์ผู้สอน