รายละเอียด

ระบบสารสนเทศในองค์กร / Information System in Organization

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 12032101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบสารสนเทศในองค์กร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information System in Organization
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ระบบสารสนเทศในองค์กร

1.บทนำเรื่องระบบสารสนเทศ
1.1 ความสำคัญและบทบาทของระบบสารสนเทศ
1.2 ความหมายและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ และความแตกต่างของข้อมูลและสารสนเทศ
กิจกรรม : 1. แนะนำการเรียนการสอนและนำเข้าสู่หน่วยเรียน โดยการซักถามเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ
2. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอยกตัวอย่างประกอบ
3. ซักถามนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน(ตัวอย่างเว็บไซต์ในงานต่างๆ เช่น e-banking , e-ticket, e-learning) เพื่อออกมานำเสนอในชั่วโมงต่อไป

1.บทนำเรื่องระบบสารสนเทศ
1.1 ความสำคัญและบทบาทของระบบสารสนเทศ
1.2 ความหมายและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ และความแตกต่างของข้อมูลและสารสนเทศ
กิจกรรม : 1. แนะนำการเรียนการสอนและนำเข้าสู่หน่วยเรียน โดยการซักถามเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ
2. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอยกตัวอย่างประกอบ
3. ซักถามนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน(ตัวอย่างเว็บไซต์ในงานต่างๆ เช่น e-banking , e-ticket, e-learning) เพื่อออกมานำเสนอในชั่วโมงต่อไป

2.เทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ
2.1 การบริหารทรัพยากรคอมพิวเตอร์
2.2 การบริหารทรัพยากรซอฟต์แวร์
กิจกรรม : 1. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียนโดยการซักถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ
2. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
3. ให้นักศึกษาซักถาม แสดงความคิดเห็นในเรื่องเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ

2.เทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ
2.1 การบริหารทรัพยากรคอมพิวเตอร์
2.2 การบริหารทรัพยากรซอฟต์แวร์

กิจกรรม : 1. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียนโดยการซักถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ
2. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
3. ให้นักศึกษาซักถาม แสดงความคิดเห็นในเรื่องเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ

3.ข้อมูล องค์กร และระบบสารสนเทศ
3.1 ข้อมูลและสารสนเทศ
3.2 องค์กร
3.3 ระบบสารสนเทศ
3.4 องค์กรและระบบสารสนเทศ
3.5 ผู้บริหารและการตัดสินใจ
3.6 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
กิจกรรม : 1. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียนโดยการซักถามเกี่ยวกับข้อมูล องค์กร และระบบสารสนเทศ
2. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
3. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล องค์กร และระบบสารสนเทศ

3.ข้อมูล องค์กร และระบบสารสนเทศ
3.1 ข้อมูลและสารสนเทศ
3.2 องค์กร
3.3 ระบบสารสนเทศ
3.4 องค์กรและระบบสารสนเทศ
3.5 ผู้บริหารและการตัดสินใจ
3.6 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
กิจกรรม : 1. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียนโดยการซักถามเกี่ยวกับข้อมูล องค์กร และระบบสารสนเทศ
2. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
3. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล องค์กร และระบบสารสนเทศ

4.การจัดการแหล่งข้อมูล
4.1 การจัดการข้อมูล
4.2 ระบบฐานข้อมูล
กิจกรรม : 1. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียนโดยการซักถามเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
2. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

ทบทวน
กิจกรรม :

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

5.การพัฒนาระบบสารสนเทศ
5.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
5.2 วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศ

กิจกรรม : 1. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียนโดยการซักถามเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ
2. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
3. ให้นักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็น
4.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มค้นคว้าและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางธุรกิจและออกมานำเสนอ

6.ระบบสนับสนุนการบริหาร
6.1 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
6.2 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกลุ่ม
6.3 ระบบสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง
กิจกรรม : 1. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียนโดยการซักถามเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการบริหาร
2. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
3. ยกตัวอย่างระบบสนับสนุนการบริหาร

6.ระบบสนับสนุนการบริหาร
6.1 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
6.2 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกลุ่ม
6.3 ระบบสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง
กิจกรรม : 1. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียนโดยการซักถามเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการบริหาร
2. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
3. ยกตัวอย่างระบบสนับสนุนการบริหาร

7.ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ
7.1 ปัญญาประดิษฐ์
7.2 ระบบผู้เชี่ยวชาญ
กิจกรรม : 1. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียนโดยการซักถามเกี่ยวกับระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ
2. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
3. ยกตัวอย่างระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ

7.ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ
7.1 ปัญญาประดิษฐ์
7.2 ระบบผู้เชี่ยวชาญ
กิจกรรม : 1. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียนโดยการซักถามเกี่ยวกับระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ
2. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
3. ยกตัวอย่างระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ

8.การบริหารระบบสารสนเทศในองค์กร
8.1 การรักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ
8.2 ผลกระทบทางจริยธรรมและสังคมของระบบสารสนเทศ
กิจกรรม : 1. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียนโดยการซักถามเรื่อง ความปลอดภัยและการควบคุมผลกระทบทางจริยธรรมและสังคมของระบบสารสนเทศ
2. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

ทบทวน
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน