รายละเอียด

การทำเล่่มหนังสือเล่ม / book binding

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 44000006
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การทำเล่่มหนังสือเล่ม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : book binding
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การทำเล่่มหนังสือเล่ม

อาจารย์ผู้สอน