รายละเอียด

การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / Basic Electronics Engineering Training

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEL107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Basic Electronics Engineering Training
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน