รายละเอียด

ปฏิบัติการทำความความเย็นและปรับอากาศ / Refrigerator and Air Conditioner Practice

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDME915
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการทำความความเย็นและปรับอากาศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Refrigerator and Air Conditioner Practice
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ปฏิบัติการทำความความเย็นและปรับอากาศ

อาจารย์ผู้สอน